POMORSKI KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWEK
BIAŁOGŁÓWKA GDAŃSKA / BIAŁOGŁÓWKA ELBLĄSKA / BIAŁOGŁÓWKA GUMBIŃSKA
 Danziger Weißkopf  /  Elbinger Weißkopf  / Gumbinner Weißkopf

FOTOGRAFIA A PRAWO
Prawo autorskie

W związku potwierdzonymi przypadkami nielegalnego wykorzystywania moich zdjęć i artykułów, zmuszony jestem przypomnieć,że zagadnienie to normuje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 1. niniejszej ustawy, precyzuje,że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego oprócz innych są również utwory fotograficzne i publicystyczne.Nie będę tutaj cytował całej ustawy lecz skupię się tylko na jej najważniejszych aspektach prawnych.Przypomnę tylko,że wykorzystanie przez osobę trzecią zdjęcia bez zezwolenia twórcy oraz bez wskazania jego imienia i nazwiska prowadzi do naruszenia przysługujących mu autorskich praw osobistych i majątkowych. Autorskie prawa osobiste obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania jego nazwiska z dziełem. Autorskie prawa osobiste nigdy nie wygasają, są niezbywalne, nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę. W razie stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego dla ustalenia odpowiedzialności z tego tytułu nie ma znaczenia, czy działanie to było zawinione czy też nie. Należy podkreślić, że naruszenie zawinione to naruszenie popełnione zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Przytoczę tutaj słynną maksymę,wywodzącą się z prawa rzymskiego; „Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi”. Za naruszenie prawa autorskiego odpowiada nie tylko ten kto naruszenie bezpośrednio spowodował (sprawca), lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny. Odpowiedzialność obydwu tych podmiotów jest solidarna. Niektórzy internauci,uważają,że wszystko w tym i zdjęcia należą się im za darmo bo skoro są publikowane w internecie to można je bezkarnie brać.Nic bardziej mylnego,publikacja cudzych utworów bez pozwolenia to zwykła kradzież za,którą ponosi się odpowiedzialność prawną. 

Kreator www - przetestuj za darmo